Webové stránky www.seezon.cz (dále jen “webové stránky”) jsou majetkem společnosti SBM Life Science s.r.o. (dále jen “SBM”).

Přístup na tyto webové stránky a jejich používání se řídí následujícími podmínkami, jakož i podmínkami popsanými v Zásadách ochrany osobních údajů. Toto právní oznámení definuje podmínky platné pro všechny uživatele těchto webových stránek. Používání webových stránek znamená bezvýhradný souhlas s tímto právním oznámením, jakož i se zásadami ochrany osobních údajů.

Společnost SBM si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění pozastavit nebo upravit celou webovou stránku nebo její část. Všichni uživatelé se proto vyzývají, aby pravidelně nahlíželi do Všeobecných obchodních podmínek společnosti SBM (tj. do Právního oznámení a Zásad ochrany osobních údajů) a zaznamenávali případné změny nebo doplňky, které v nich byly provedeny.

 1. Editor webových stránek

Název společnosti: SBM Life Science

Registrační číslo: 053 23 169

Adresa kanceláře: Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5

E-mail address: milos.konya.ext@sbm-company.com

 • Vydavatelský ředitel

Vydavatelský ředitel

Alexandre Simmler, generální ředitel SBM LIFE SCIENCE

 • Hostování

Tyto webové stránky hostuje: Jaguar Network SAS

71 av. André Roussin – BP 50067 – 13321 Marseille Cedex 16 – France

Telefon: 04 22 90 99 98

E-mail: mediterranee@jaguar-network.com

 • Obsah webových stránek a odkazy na jiné webové stránky

Společnost SBM se snaží zajistit, aby informace zveřejněné na webových stránkách byly přesné a aktuální, a vyhrazuje si právo obsah kdykoli bez předchozího upozornění opravit. Společnost SBM však nemůže zaručit přesnost, úplnost, pravdivost nebo absenci změn provedených třetí stranou.

Informace uvedené na těchto webových stránkách slouží výhradně k prezentaci společnosti SBM, jejích produktů a služeb. Neposkytujeme žádné výslovné ani předpokládané záruky ohledně úplnosti nebo přesnosti informací uvedených na těchto webových stránkách.

Kromě toho společnost SBM nenese žádnou odpovědnost (přímou ani nepřímou) za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu těchto webových stránek nebo za jejich použití jakoukoli osobou.

Společnost SBM na svých webových stránkách navrhuje odkazy na jiné webové stránky třetích stran, na které se tyto podmínky nevztahují. Společnost SBM nemůže nést odpovědnost za obsah těchto webových stránek a za jejich případné použití uživateli.

Tyto webové stránky jsou určeny pouze pro osobní a nekomerční použití.

 • Nedostupnost webových stránek

Společnost SBM učiní vše, co je v jejích silách, aby zajistila, že Webové stránky budou pro uživatele vždy dostupné. Společnost SBM nenese odpovědnost za nedostupnost Webových stránek z jakéhokoli důvodu.

 • Ochrana osobních údajů – soubory cookie

Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů kliknutím sem.

 • Duševní vlastnictví

Obecná struktura, jakož i všechny prvky Webových stránek (tj. aniž by tento výčet byl omezující: ochranné známky, loga, software, texty, databáze, obrázky animované i neanimované, fotografie, zvuky, know-how…), ať už jsou či nejsou registrovány jako ochranné známky nebo jinak a ať už jsou či nejsou doprovázeny znaky ©, ™ , nebo ®, jsou výhradním vlastnictvím společnosti SBM nebo třetích stran, které s tím souhlasily, stejně jako prezentace a obsah všech článků a obecněji všechny informace, které se na Webových stránkách objevují.

Je zakázáno používat, reprodukovat, představovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, kopírovat nebo šířit všechny webové stránky nebo jejich části, a to bez ohledu na použité médium a postup.

Jakékoli použití, celé nebo jeho části, které není výslovně povoleno společností SBM, může pro jeho autora znamenat občanskoprávní a/nebo trestněprávní odpovědnost. Společnost SBM si vyhrazuje právo podniknout právní kroky proti každé osobě, která tento zákaz nerespektuje.

Veškerá práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena.

 • Omezená odpovědnost

Společnost SBM sestavila podrobné informace uvedené na těchto webových stránkách z interních a externích zdrojů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s vynaložením odborné péče. Společnost SBM se snaží tento rozsah informací průběžně rozšiřovat a aktualizovat. Informace na těchto webových stránkách slouží výhradně k prezentaci společnosti SBM a jejích produktů a služeb. Neposkytuje se však žádné výslovné ani mlčky vyjádřené prohlášení ani záruka za úplnost nebo správnost informací na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že tyto informace, ačkoli byly přesné v den jejich zveřejnění, již nemusí být aktuální. Společnost SBM proto doporučuje, abyste si před použitím jakýchkoli informací získaných z těchto webových stránek v jakékoli formě tyto informace ověřili. Rady uvedené na těchto webových stránkách vás nezbavují povinnosti provést vlastní kontrolu našich nejnovějších rad – zejména našich bezpečnostních listů a technických specifikací – a našich výrobků s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a účely. Pokud budete potřebovat radu nebo pokyny týkající se našich výrobků nebo služeb, obraťte se přímo na nás. Uživatelé těchto webových stránek prohlašují, že souhlasí s přístupem na tyto webové stránky a jejich obsah na vlastní nebezpečí.

 • Údaje poskytnuté uživateli                                      

Uživatel webových stránek je plně odpovědný za obsah a správnost údajů, které zasílá společnosti SBM, jakož i za neporušení práv třetích osob, která mohou být s těmito údaji spojena. Uživatel dává společnosti SBM souhlas s uchováváním těchto údajů a jejich použitím pro účely statistické analýzy nebo pro jiné stanovené obchodní účely v souladu s platnými právními předpisy. Společnost SBM je zejména oprávněna používat obsah, včetně nápadů, vynálezů, plánů, technik a odborných znalostí v nich obsažených, k jakýmkoli účelům, jako je vývoj, výroba a/nebo marketing výrobků nebo služeb, a reprodukovat tyto informace a poskytovat je třetím stranám v rámci platného právního rámce.

 • Viry, hackerské útoky a další trestné činy

Uživatelé nesmí zneužívat tyto webové stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní nebo jiného škodlivého nebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k těmto Webovým stránkám, serveru, na kterém jsou tyto Webové stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači nebo databázi připojené k těmto Webovým stránkám.

Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu, za který bude společnost SBM moci uplatnit svá práva. Společnost SBM nahlásí jakékoli takové porušení příslušným orgánům činným v trestním řízení a my budeme s těmito orgány spolupracovat tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat tyto webové stránky okamžitě zanikne.

Společnost SBM nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou útokem, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný vlastnický materiál v důsledku vašeho používání této webové stránky nebo stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na této webové stránce nebo na jakékoli webové stránce, na kterou je odkazováno.

 • Rozhodné právo

Obsah webových stránek se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem. Jakékoli potíže související s plněním a/nebo výkladem těchto podmínek nebo s jakýmkoli úkonem z nich vyplývajícím nebo z nich vyplývajícím, které se uživateli a SBM nepodařilo vyřešit smírnou cestou, spadají do výlučné pravomoci soudů rozhodujících v obvodu pražských soudů, a to i v případě záručního nároku nebo více žalobců.

 • Mezinárodní uživatelé

Tyto webové stránky jsou řízeny, spravovány a udržovány společností SBM Life Science. Jsou určeny výhradně pro použití v České republice. SBM nezaručuje, že obsah je platný i mimo Českou republiku, zejména že produkty a služby budou mít stejný vzhled a velikost a že budou nabízeny za stejných podmínek.

Pokud navštívíte tyto webové stránky nebo si stáhnete jejich obsah z místa mimo Českou republiku, jste odpovědní za ověření, že jednáte v souladu s právními předpisy platnými v tomto místě. Výrobky uvedené na těchto Webových stránkách mohou být nabízeny v obalech odlišného vzhledu nebo velikosti, s nápisy nebo označením, které se v jednotlivých zemích liší.

Aktualizováno: 30. dubna 2024

Všechna práva vyhrazena.