PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

Ochraně vašich osobních údajů přikládáme nejvyšší důležitost, a proto se zavazujeme zpracovávat vaše údaje v souladu s platnými právními předpisy, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen “RODO”.

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen “Zásady”) je vysvětlit, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, jak je zpracováváme a jak můžete uplatnit svá práva.

Tyto Zásady byly aktualizovány dne 08.04.2024.

Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?
Za zpracování vašich osobních údajů odpovídá společnost SBM Life Science Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, poštovní směrovací číslo: 00-203, Severní brána, Bonifraterska 17, zapsaná pod číslem KRS 0000625347.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?


Zpracováváme ty osobní údaje, které nám poskytnete vyplněním formuláře na stránce Kontaktujte nás nebo na stránce Často kladené otázky na našich webových stránkách. Při vyplňování formuláře jsou některé požadované údaje povinné – jsou označeny hvězdičkou. Pokud tyto údaje nevyplníte, společnost SBM nebude moci vaši žádost zpracovat.

Vaše osobní údaje shromažďujeme také tehdy, když nás kontaktujete e-mailem nebo telefonicky pomocí údajů uvedených na stránce Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie, které se nacházejí na našich webových stránkách.

V souladu s tím osobní údaje, které nám můžete poskytnout, zahrnují následující kategorie: pohlaví, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Soubory cookie nám umožňují zaznamenat datum a čas vašeho hovoru, použitý vyhledávač a vaši IP adresu. Další informace o souborech cookie naleznete v odst. 7 níže.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem odpovědi na vaši žádost se všemi příslušnými informacemi a dokumenty, které jste si vyžádali, nebo z jiného důvodu, kvůli kterému jste nás kontaktovali. Viz odst. 7 níže, kde jsou podrobně popsány důvody, proč na našich webových stránkách používáme soubory cookie.

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože máme oprávněný zájem na tom, abychom vám poskytli všechny odpovědi a informace potřebné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat. V souvislosti se soubory cookie zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu.

Jak chráníme vaše osobní údaje?


Naše IT systémy jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu. K vašim osobním údajům mají přístup pouze členové našich interních oddělení na základě svého osobního identifikátoru nebo jiného způsobu ověření a pouze v případě, že je to důležité pro plnění jejich úkolů.

Společnost SBM zavedla vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným, nezákonným nebo náhodným zveřejněním, zneužitím a poškozením.

Komu jsou vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje mohou být zaslány:

 • interním zaměstnancům SBM, kteří je potřebují, a to pouze v rámci svých povinností;
 • externím organizacím ve Spojeném království – v takovém případě zajistíme, aby měly zavedena bezpečnostní opatření a opatření pro ukládání vašich osobních údajů a aby dodržovaly právní předpisy o ochraně údajů stejně jako společnost SBM;
 • do zemí mimo Spojené království – v takovém případě společnost SBM zajišťuje, aby mezinárodní přenosy údajů měly odpovídající úroveň ochrany a zabezpečení; ochranná opatření používaná k ochraně těchto přenosů zahrnují standardní smluvní doložky, které jsou zavedeny a schváleny Evropskou komisí;
 • v případě předání osobních údajů státní instituci bude dotčená osoba informována v okamžiku předání.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Společnost SBM se zavazuje uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k poskytnutí všech požadovaných informací a dokumentace. Po splnění tohoto cíle budou údaje vymazány.

Jaké jsou zásady společnosti SBM týkající se souborů cookie?

Během vaší návštěvy těchto webových stránek mohou být instalovány soubory cookie a další sledovací prvky. Soubory cookie mohou být použity k přístupu k informacím obsaženým ve vašem zařízení.

Co je to soubor cookie?

Soubor cookie je informace, která je stažena do vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení, které používáte při návštěvě webových stránek. Soubor cookie obsahuje řadu informací o vašich preferencích a předchozích aktivitách.

Jaké soubory cookie SBM používá?

Používáme povinné soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování Stránek. Pro tyto soubory cookie není třeba váš souhlas. Další informace o souborech cookie naleznete po kliknutí na tlačítko v dolní části stránky.

Jaká jsou vaše práva?

Při zpracování vašich osobních údajů se zavazujeme dodržovat vaše práva.

 • Právo na přístup
  Máte právo na přístup, které vám umožňuje získat potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a další doplňující informace.
 • Právo na opravu
  Máte právo požadovat opravu svých osobních údajů, tj. doplnění osobních údajů, které mohou být nepřesné, neúplné nebo zastaralé.
 • Právo na výmaz
  Máte právo na výmaz, tj. požádat nás o vymazání vašich osobních údajů za následujících podmínek:
 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány;
  odvoláte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám dříve udělili – pokud neexistuje jiný právní základ pro pokračování takového zpracování;
  vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely vyhledávání;
 • Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem;
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány, aby byly v souladu s platnými právními předpisy.
 • Pokud není splněna žádná z výše uvedených podmínek, společnost SBM nebude moci kladně odpovědět na vaši žádost o výmaz. To platí v případě, že jsme povinni uchovávat vaše údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje předali jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném, počítačově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku
 • Za určitých okolností máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo odvolat souhlas
 • Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tomto souhlasu. Společnost SBM pak přestane zpracovávat vaše osobní údaje, aniž by byly dotčeny jakékoli předchozí operace, k nimž jste dali souhlas.
 • Právo na stanovení pokynů po ukončení šetření
 • Máte právo určit konkrétní pokyny pro ukládání, vymazání a předávání vašich osobních údajů po vaší smrti. Tyto pokyny se budou vztahovat pouze na zpracování prováděné společností SBM a budou v tomto rozsahu omezeny.

Jak se domoci svých práv?

Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu milos.konya.ext@sbm-company.com. K žádosti byste měli přiložit kopii dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), který bude použit k potvrzení vaší totožnosti a zpracování vaší žádosti.

Společnost SBM si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli zneužití daného práva, zejména pokud je žádost neopodstatněná nebo nadměrná – zejména z důvodu její opakované povahy.

Pokud se po kontaktu s námi domníváte, že vaše práva nebyla dodržena, můžete podat stížnost u příslušného vnitrostátního orgánu v zemi, kde se nacházíte – v Polsku je to Úřad pro ochranu osobních údajů.